totdepuzzelpast

UMC Utrecht: kwaliteitsmanagement

Situatieschets
umcBij het UMC Utrecht, cluster Gebouwenbeheer en Inrichting, was onze opdracht het optimaliseren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Eind 2007 werd het Facilitair bedrijf van het UMC Utrecht gecertificeerd door de KEMA. Desondanks was men nog niet volledig tevreden over het huidige systeem. Omneo Management werd dan ook ingeschakeld om het systeem te beoordelen en waar nodig aan te vullen c.q. te verbeteren.

Interview
Kees Verweij, teamleider Bouwprojecten&Inrichting binnen het cluster, vertelt over de inzet van Omneo Management.

Waarom hebben jullie een beroep gedaan op Omneo Management?

"Toen wij in februari 2008 Omneo inschakelden waren wij weliswaar gecertificeerd, maar wij waren nog niet helemaal tevreden over het systeem. Een belangrijk onderdeel van de ISO-norm vonden wij zelf nog onvoldoende uitgewerkt in ons systeem. Wij zochten naar een bureau met expertise op het gebied van kwaliteitsmanagement dat kritisch onze processen en procedures onder de loep zou nemen en met concrete verbetervoorstellen zou komen".

Hoe heb je de samenwerking met Omneo Management ervaren?

"De samenwerking hebben wij als zeer prettig ervaren, zowel inhoudelijk als relationeel. Omneo Management heeft zoals afgesproken het gehele systeem geanalyseerd. De constateringen uit de analyse werden tijdig en helder gecommuniceerd in een tussentijdse rapportage. Voor alle processen werd daarbij de vinger op de zere plek gelegd. In een tabelvorm werden acties voor het vervolledigen van het systeem voorgesteld. Geen wollige verhalen dus, maar actiegericht. Omneo heeft in de loop van het project gevraagd en spontaan pragmatische voorstellen gedaan ter verbetering van processen en procedures. Men heeft daarbij zeer kritisch naar onze werkwijze gekeken en verbeteringen voorgesteld waarmee wij beter voldoen aan de ISO-norm, en die ook ten goede komen aan onze organisatie".

Hoe zou je de toegevoegde waarde van Omneo Management willen omschrijven?

"De meerwaarde van Omneo ligt besloten in het ontwikkelen van de Kwalithermometer, en het voorbereiden van ons op de tweede KEMA-audit. Omneo Management heeft met de Kwalithermometer een instrument ontwikkeld dat ons overzicht biedt van de fasering binnen onze processen, en welke verbeteracties en momenten wij kennen. Nog belangrijker is dat de onderlinge relatie hiertussen leidt tot verbeterplannen.
Omneo Management heeft dit spontaan voor ons ontwikkeld, en we zijn hen hier heel erkentelijk voor. Daarnaast heeft men ons voorbereid op de volgende certificering waardoor wij met vertrouwen de nieuwe externe audit van de KEMA tegemoet gaan".